Wielkość tekstu:

Deklaracja dostępności

    

Deklaracja dostępności dla strony internetowej www.biblioteka.odrzykon.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z siedzibą w Odrzykoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z siedzibą w Odrzykoniu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-03-09.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl+ (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Przewijanie strony w górę klawisz PgUp

Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z siedzibą w Odrzykoniu, ulica Władysława Jagiełły 1

Biblioteka znajduje się na II piętrze budynku Domu Kultury w Odrzykoniu. Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób na wózkach inwalidzkich. Na parkingu przy budynku nie wydzielono miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody.
Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu z pomocą bibliotekarza
lub osoby towarzyszącej.

 

Filia w Bratkówce

Filia znajduje się w części Domu Ludowego w Bratkówce. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie wydzielono miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą bibliotekarza lub osoby towarzyszącej.

 

 

Filia w Łękach Strzyżowskich

Filia znajduje się na I piętrze w budynku Domu Strażaka w Łękach Strzyżowskich. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajdują się schody. Na parkingu nie wydzielono miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii z pomocą bibliotekarza lub osoby towarzyszącej.

 

Filia w Wojaszówce

Filia znajduje się na parterze w budynku Urzędu Gminy w Wojaszówce.
Do wejścia prowadzą 4 stopnie
z wyznaczonym podjazdem dla wózków.
W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może wejść do lokalu filii
z pomocą bibliotekarza lub osoby towarzyszącej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojaszówce z siedzibą w Odrzykoniu oraz filie nie mają:

- pętli indukcyjnej,

- informacji głosowej,

- tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla,

- oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzących,

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą   dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce z siedzibą w Odrzykoniu. Warunkiem wejścia na teren budynku GBP z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku GBP z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Aplikacje mobilne

Biblioteka nie posiada aplikacji mobilnej .

 

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Raport-zD